Thứ Hai Phục Sinh

Thầy đã thắng thế gian
Tuần 7 - Thứ Hai Mùa Phục Sinh. "Can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian." Lời Chúa: Ga 16, 29-33 Khi ấy, các môn đệ thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Đúng thế, bây giờ Thầy nói rõ ràng, và...