Thập giá

Chúa Giêsu tỏ cho các môn đệ biết
Tuần 18-Mùa Thường Niên-Thứ Năm. "Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người sẽ chịu nhiều đau khổ và bị giết chết." Lời Chúa: Mt 16,13-23 Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Cêsarêa Philipphê, và...