Phải chăng vì thấy tôi tốt bụng

Sinh ghen tức
Tuần 20-Mùa Thường Niên-Thứ Tư. "Phải chăng vì thấy tôi tốt bụng mà bạn sinh ra ghen tức" Lời Chúa: Mt 20,1-16a Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: “Nước Trời giống như chủ...