nộp thuế

Tôn trọng luật lệ
Tuần 19-Mùa Thường Niên-Thứ Hai. "Hãy lấy đồng tiền ấy mà nộp thuế cho họ" Lời Chúa: Mt 17,22-27 Khi ấy, các môn đệ và Chúa Giêsu còn đang ở Galilêa, thì Chúa Giêsu bảo các ông rằng: "Con Người...