Năm Sự Vui

Năm Sự Vui
Cách lần hạt Năm Sự Vui Thứ nhất thì ngắm: Thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.   Bạn đọc tiếp theo các kinh phía dưới và đọc tương tự...