Mùa Vọng

Gioan là ngọn đèn cháy sáng
Tuần 3-Mùa Vọng-Thứ Sáu Lời Chúa: Ga 5,33-36 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân Do Thái rằng: “Các ngươi đã sai người đến hỏi Gioan và ông đã làm chứng cho sự thật. Còn Ta, Ta không ỷ vào...
Dọn đường cho Con Chúa
Tuần 3-Mùa Vọng-Thứ Năm "Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, để dọn đường cho Con." Lời Chúa: Lc 7,24-30 Khi những người Gioan sai đến đi rồi, Chúa Giêsu nói với đám đông về Gioan rằng:...
Hai người con
Tuần 3-Mùa Vọng-Thứ Ba. "Lạy Chúa, xin ngự đến. Xin tha thứ lỗi lầm cho Dân Ngài." Lời Chúa: Mt 21,28-32 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế, luật sĩ và kỳ lão trong dân rằng: “Các ông...
Đấng Cứu Thế
Tuần 3-Mùa Vọng-Thứ Tư. "Hãy thuật lại cho Gioan những điều mắt thấy tai nghe." Lời Chúa: Lc 7,19-23 Khi ấy, Gioan gọi hai người trong số môn đệ của mình, sai họ đến thưa Chúa Giêsu rằng: “Ngài là...
Sửa đường lối để Chúa đi
Tuần 3-Mùa Vọng-Thứ Hai. "Hãy sửa đường lối cho thẳng để Chúa đi." Lời Chúa: Mt 21,23-27 Khi ấy, Chúa Giêsu vào Đền Thờ. Lúc Người giảng dạy, các thượng tế và kỳ lão trong dân đến hỏi Người rằng:...
Dọn đường cho Chúa đến
Tuần 2-Mùa Vọng-Thứ Bảy. "Hãy dọn sẵn con đường cho Chúa." Lời Chúa: Mt 17,10-13 Khi xuống núi, các môn đệ hỏi Chúa Giêsu rằng: “Tại sao các luật sĩ lại nói Elia phải đến trước đã?” Chúa Giêsu trả...
Thiên Chúa và lề luật
Tuần 2-Mùa Vọng-Thứ Sáu. "Họ chẳng nghe lời Gioan, cũng chẳng nghe Con Người." Lời Chúa: Mt 11,16-19 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Ta sẽ so sánh thế hệ này với ai? Họ giống như bọn...
Ai có tai thì hãy nghe
Tuần 2-Mùa Vọng-Thứ Năm. "Chưa từng có ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả." Lời Chúa: Mt 11,11-15 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Thật Ta bảo các ngươi, trong các con cái người nữ sinh ra,...
Lòng Hiền lành và Khiêm nhường
Tuần 2-Mùa Vọng-Thứ Tư. "Hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền lành và khiêm nhường." Lời Chúa: Mt 11,28-30 Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh...
Những Kẻ Bé Nhỏ
Tuần 2-Mùa Vọng-Thứ Ba. "Thiên Chúa không muốn những kẻ bé nhỏ phải hư mất." Lời Chúa: Mt 18,12-14 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con nghĩ sao? Nếu ai có một trăm con chiên...