Loan Khanh

Về thăm trường cũ
Mỗi lần qua trường cũ Lòng lại thấy nao nao Nếp tường vôi rêu phủ Nhớ ngày xưa, năm nào   Vẫn hàng cây xanh đó Vẫn sân chơi thuở nào Vẫn đường đi xanh cỏ Vẫn tiếng nô ồn...