loài người không được phân ly

“Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly”
Tuần 19-Mùa Thường Niên-Thứ Sáu. "Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly" Lời Chúa: Mt 19,3-12 Khi ấy, có những người biệt phái đến và hỏi Chúa Giêsu rằng: "Có được phép rẫy vợ...