Kinh Thánh

“Chúa Giêsu vào Hội Đường và đứng lên đọc Kinh Thánh.”
Tuần 22, Mùa Thường Niên, Thứ Hai. Lời Chúa: Lc 4,16-30 Khi ấy, Chúa Giêsu trở về Nagiarét, nơi Người sinh trưởng, và theo thói quen của Người, thì ngày sabbat, Người vào hội đường. Người đứng dậy để đọc...