Golden State Stimulus I

Golden State Stimulus I California
Tờ séc hỗ trợ thứ nhất của tiểu bang California dành cho người có thu nhập thấp. Đại dịch COVID-19 đã tạo ra những thách thức khó khăn về tài chính cho các gia đình lao động trên khắp California....