GANDHI

Lời Vàng
Nói là gieo, nghe là gặt TAGORE Học mà không suy nghĩ thì luôn luôn u tối. Suy nghĩ mà không học thì luôn luôn nghi ngờ Biết rằng hay mà không tin là dở. Biết rằng dở mà không...