đầy tớ trung tín

Hỡi đầy tớ trung tín
Tuần 21-Mùa Thường Niên-Thứ Bảy. "Hỡi đầy tớ trung tín, hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ ngươi."  Lời Chúa: Mt 25,14-30 Khi ấy, Chúa Giêsu phán dụ ngôn này rằng: "Có một người kia sắp đi xa, liền...