Chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy

“Chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, chúng con sẽ được gì?”
Tuần 20-Mùa Thường Niên-Thứ Ba. Lời Chúa: Mt 19,23-30 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy bảo thật các con: Người giàu có thật khó mà vào Nước Trời." Thầy còn bảo các con rằng: "Con...