Chúa Nhật

Môn đệ Chúa
Tuần 23 - Thường niên năm C - Chúa nhật "Ai không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được." Lời Chúa: Lc 14,25-33 Khi ấy, có rất đông người cùng đi đường với...
Kinh Nghĩa Đức Tin
Kinh Nghĩa Đức Tin đọc ngày Chúa Nhật. Ý chỉ: Xin cho mọi người luôn biết sống chứng nhân cho Chúa.   Ngày Chúa Nhật hôm nay (hay lễ trọng nào thì đọc: ngày lễ…), chúng con hợp nhau kính...