Chúa Giêsu

“Chúa Giêsu vào Hội Đường và đứng lên đọc Kinh Thánh.”
Tuần 22, Mùa Thường Niên, Thứ Hai. Lời Chúa: Lc 4,16-30 Khi ấy, Chúa Giêsu trở về Nagiarét, nơi Người sinh trưởng, và theo thói quen của Người, thì ngày sabbat, Người vào hội đường. Người đứng dậy để đọc...
Chúa Giêsu tỏ cho các môn đệ biết
Tuần 18-Mùa Thường Niên-Thứ Năm. "Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người sẽ chịu nhiều đau khổ và bị giết chết." Lời Chúa: Mt 16,13-23 Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Cêsarêa Philipphê, và...