Bà muốn sao thì được vậy

Bà có lòng mạnh tin
Tuần 18-Mùa Thường Niên-Thứ Tư. "Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy" Lời Chúa: Mt 15,21-28 Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyrô và Siđon, thì liền có một bà...